Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική

Η κατεύθυνση, Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική, απευθύνεται σε πτυχιούχους των τμημάτων επιστημών υγείας και άλλων συναφών τμημάτων τόσο των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας όσο και της αλλοδαπής, σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος.

Η κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους επιστήμονες Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και επαγγελματίες του χώρου της Βιοδιαγνωστικής, παρέχει υψηλού επιπέδου σύγχρονη γνώση με γνώμονα τόσο την εξειδίκευση των αποφοίτων της όσο και τη συμβολή τους στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας σε θέματα εφαρμογής Βιοτεχνολογικών Μεθοδολογιών και Εφαρμογών της Μοριακής Βιολογίας σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως τη μικροβιολογία, τη γενετική, την ογκολογία, την τοξικολογία, μέσω της παροχής πρόσθετης θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. 

Η εξειδικευμένη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση, τόσο σε Πανεπιστημιακά όσο και σε Εργαστήρια Ερευνητικών Κέντρων καθώς και σε εξειδικευμένα Εργαστήρια Νοσοκομειακών Μονάδων και Διαγνωστικών Κέντρων, έχει στόχο τη δημιουργία επιστημόνων οι οποίοι θα είναι ικανοί όχι μόνο να εκμεταλλευτούν τη διεθνή τεχνογνωσία προς το κοινωνικό και οικονομικό όφελος, αλλά και να συμβάλουν δυναμικά στην ανάπτυξη καινούριων τεχνολογιών.

Οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την απασχόληση σε Κλινικά Βιοχημικά Εργαστήρια, σε Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας & Μοριακής Διαγνωστικής, σε Εργαστήρια Αναλύσεων Νοσοκομείων και εταιρειών, σε Διαγνωστικά Κέντρα, σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα,σε Εργαστήρια Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα ή στο Eξωτερικό. Ταυτόχρονα, τους δίνεται η δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών και απόκτηση διδακτορικού σε σύγχρονα πεδία των Βιο-ιατρικών επιστημών.