ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ”

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την εισαγωγή σαραντα πέντε (45) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις εξής κατευθύνσεις:
1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
2. Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, πρακτική άσκηση), ύψους 4.500,00 €.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αίτησημπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τησυνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής για την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  efatourou@bio.auth.gr ή  info@bio.auth.gr, από την ημέρα της προκήρυξης (17/05/2021)  έως και 30-8-2021.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για περισσότερες από μία κατεύθυνση, το συμπληρώνει στην αίτηση.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα προγραμματίζονται καθ΄ όλο το διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανατρέξουν στο συνημμένο αρχείο της προκήρυξης και να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (κ. Ειρήνη Φατούρου  efatourou@bio.auth.gr, 2310 998260) και στις ιστοσελίδες του Τμήματος Βιολογίας  www.bio.auth.gr και του ΠΜΣ app.bio.auth.gr.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ