Το  Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1973 με το ΒΔ 290/5.4.1973, ΦΕΚ 86/11.4.1973 τεύχος πρώτο και προήθλε από το διαχωρισμό του Φυσιογνωστικού Τμήματος στα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας.

Λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1973-74. Το 1974-75 το Φυσιογνωστικό Τμήμα καταργήθηκε.

Διοικητικά, το Τμήμα Βιολογίας ανήκει στη  Σχολή Θετικών Επιστημών, η οποία αποτελεί τη συνέχεια της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. Μέχρι το 1982 οι αποφάσεις που αφορούσαν τη λειτουργία και εξέλιξη του Τμήματος ελαμβάνοντο από τη Σχολή, στηνοποία εισηγούντο οι Καθηγητές του Τμήματος που μετείχαν στις συνεδριάσεις της. Παράλληλα, λειτουργούσε άτυπο Διοικητικό Συμβούλιο για ορισμένα εσωτερικά θέματα του Τμήματος.

Μετά το 1982, όταν εφαρμόστηκαν οι διαρθρωτικές διατάξεις του Ν. 1268/82, το Τμήμα απόκτησε αυτοδύναμα διοικητικά όργανα με εκλεγμένο Πρόεδρο, Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Διευθυντές Τομέων κ.λπ. Σημαντική τομή του νέου νόμου ήταν η συμμετοχή σε όλα τα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου εκπροσώπων των διδασκόντων από όλες τις βαθμίδες, των φοιτητώνκαι σε μικρότερο ποσοστό των άλλων εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο. Η ανάπτυξη του Τμήματος Βιολογίας την περίοδο αυτή είναι ραγδαία.