Η κατεύθυνση Υδατοκαλλιέργειες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Βιολογίας, Επιστημών της Θάλασσας, Ιχθυολογίας, Γεωπονίας (AEI) και απόφοιτους άλλων συναφών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σκοπός της κατεύθυνσης είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις υδατοκαλλιέργειες των ζωικών οργανισμών, τα προβλήματα που εμφανίζονται και οι σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισής τους. Επίσης στη βάση των επιστημονικών πεδίων όπως της Βιολογίας, Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων μέτρων βελτίωσης των συνθηκών και των μέσων των εκτρεφόμενων ζωικών οργανισμών. Μετά το πέρας των σπουδών οι απόφοιτοι θα έχουν την δυνατότητα να στελεχώνουν μονάδες υδατοκαλλιεργειών, σχετικά ινστιτούτα, δημόσιες υπηρεσίες και ερευνητικά κέντρα.