ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/2021ΦΕΚ 4406 τ. Β’/24.9.2021

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ -ΕΛΕΓΧΟΣ


Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/2021 (ΦΕΚ 4406 τ. Β’/24.9.2021) όλα τα μέλη τουΤμήματος που με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην εκπαιδευτική ή διοικητική διαδικασία εντός των εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογίας είναι υποχρεωμένανα έχουν:

1. ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για SARS-CoV-2, ή

2. ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για SARS-CoV-2, με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό SARS-CoV-2, ή

3. νοσήσει από κορωνοϊό SARS-CoV-2, και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτεροτων είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τηνημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

4. διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2, με τη μέθοδο PCR σε δείγμα στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, ή με εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS-CoV-2 (rapid test).

5. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έωςσαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

6. Όλο το Διδακτικό Προσωπικό, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι Προπτυχιακοί -Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες καθώς και οι συμβασιούχοι σε ερευνητικάέργα ή οι επισκέπτες των μελών του Τμήματος οφείλουν να καταχωρούν τα παραπάνωπιστοποιητικά-Βεβαιώσεις στην πλατφόρμα Edupass.gov.gr

7. Άτομα που δεν πληρούν καμία προϋπόθεση εισόδου, θα πρέπει να αποχωρήσουν καινα επανέλθουν, εφόσον το επιθυμούν, σε μελλοντικό χρόνο, έχοντας μαζί τους τακατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα.

Η άρνηση ή η αδυναμία γνωστοποίησης ενός από τα παραπάνω στοιχεία δεν θα επιτρέψειτην είσοδο των μελών αυτών στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και παρακαλούνται αυτά ταμέλη να μην προσέλθουν στη Σχολή.


Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

1. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ελέγχει τα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις τωνμεταπτυχιακών φοιτητών και ενημερώνει τον Πρόεδρο.

2. Όλοι οι εισερχόμενοι στα κτίρια του Τμήματος Βιολογίας ανεξάρτητα από την ιδιότητάτους και ανεξαρτήτως δραστηριότητας θα πρέπει να μπορούν να επιδεικνύουν τα αναγκαία έγγραφα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, ταυτοπροσωπίας, ακαδημαϊκή ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) στουπεύθυνο προσωπικό του ΑΠΘ που φέρει τα εξουσιοδοτημένα από το ΑΠΘ διακριτικά (Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία ελέγχου διεξάγεται αποκλειστικά για λόγουςυγειονομικού ενδιαφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας και για όσοδιάστημα καθορίζεται από την ΚΥΑ. Σε κανένα στάδιο δεν καταγράφονταιπροσωπικά στοιχεία των ατόμων που ελέγχονται, ούτε χρησιμοποιούνται γιαοποιαδήποτε άλλη χρήση).

3. Όλοι οι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες που αφορούν στην πορείαεισόδου προς τα αμφιθέατρα, τις αίθουσες διδασκαλίας ή τα εργαστήρια καθώς καιστην πορεία εξόδου.


Σ Υ Μ Π Τ Ω Μ Α Τ Α  &  Κ Ρ Ο Υ Σ Μ Α Τ Α

1. Στην περίπτωση που κάποιος διδάσκων ή μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣεμφανίσει συμπτώματα νόσησης από COVID-19 είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουντον υπεύθυνο COVID-19 του Τμήματος Βιολογίας ώστε να αξιολογηθεί το περιστατικό και να ακολουθήσουν οι δέουσες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Εάν τασυμπτώματα αφορούν σε φοιτητή αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τηνΣυντονιστική Επιτροπή και τους διδάσκοντες των μαθημάτων και εργαστηρίων πουσυμμετείχε.

2. Κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου COVID-19 σε μεταπτυχιακό φοιτητή τουΠΜΣ θα πρέπει ο φοιτητής να ενημερώσει τους διδάσκοντες των μαθημάτων-εργαστηρίων και τον υπεύθυνο COVID-19 του Τμήματος Βιολογίας.

3. Για πρόληψη της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 συνιστάται η μη προσέλευση σεοποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκπαιδευτική διαδικασία σε περίπτωση εμφάνισηςπυρετού ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19.

4. Τα άτομα που διαπιστώνουν ότι έχουν εκτεθεί σε επιβεβαιωμένο κρούσμα, ναενημερώνουν άμεσα τους υπεύθυνους COVID-19 του Τμήματος Βιολογίας.

5. Εάν κάποιος/-α νοσήσει ο ίδιος ή κάποιος/-α με τον οποίο συγκατοικεί, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα, με προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης τους διδάσκοντες τωνδιαλέξεων στις οποίες συμμετείχε.

6. Εάν κάποιος/-α ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές έχουν οριστεί απότον ΕΟΔΥ, είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.


ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-CoV- 2

1. Συνίσταται σε κάθε φοιτητή/τρια του ΠΜΣ να εμβολιαστεί εκτός και εάνσυντρέχει κάποιος Ιατρικός λόγος.

2. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στις αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και σεόλους τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, για όλες και όλους εκτός εάνσυντρέχει ιατρικός λόγος.

3. Όλοι και όλες μπορούν να χρησιμοποιούν όποτε χρειαστεί τα αντισηπτικά πουβρίσκονται σε συσκευές τοποθετημένες σε εμφανή σημεία σε κάθε αίθουσα.

4. Η προσέλευση και αποχώρηση προς και από το κτίριο Βιολογίας γίνεται απόσυγκεκριμένες εισόδους και εξόδους. Η θεωρία όλων των μαθημάτων του ΠΜΣ θαγίνεται στην αίθουσα του 10ου ορόφου.

5. Κατά την προσέλευση και αποχώρηση είναι απαραίτητη η τήρηση ελάχιστηςαπόστασης μεταξύ αυτών ενός και μισού (1,5) μέτρου τουλάχιστον.

6. Η παραμονή στους κοινόχρηστους χώρους (διάδρομο, πλατύσκαλο, σκάλες, φουαγιέ)απαγορεύεται προς αποφυγή του συγχρωτισμού.

7. Συνιστάται να υπάρχει μόνο μία τσάντα με τα άκρως απαραίτητα αντικείμενα, η οποίααπαγορεύεται να τοποθετείται πάνω στα έδρανα ή στους εργαστηριακούς πάγκους.

8. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποτών, αναψυκτικών, καφέ και όποιων τροφίμων στηαίθουσα διδασκαλίας και τα εργαστήρια.

9. Η χρήση (πέραν της μάσκας) καθαρής εργαστηριακής ποδιάς και γαντιών μιας χρήσηςείναι υποχρεωτική εντός των εργαστηρίων.

10. Όλοι οι χρήστες των αιθουσών οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής (π.χ.καλό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και χρήση αντισηπτικού χεριών) καισυνίσταται να έχουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριώντους πριν την είσοδό τους στα εργαστήρια.

11. Η τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων και μεταξύαυτών και του διδακτικού προσωπικού εφαρμόζεται σε όλη τη διάρκεια τηςεκπαιδευτικής διαδικασίας.

12. Συνίσταται η χρήση φυσικού αερισμού (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, εφόσον τοεπιτρέπει ο καιρός).

13. Από το πέρας της διάλεξης έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα ρέπει ναπαραμένουν κενοί για τουλάχιστον 15 λεπτά, με τα παράθυρα της αίθουσας ανοιχτά, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος αερισμός. Επιβάλλεται κατάλληλη προετοιμασία με σχολαστικό καθαρισμό του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε καιτων επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθει η επόμενη ομάδα-τμήμα για διδασκαλία.