Βιοτεχνολογία – Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Προϊόντων και Τροφίμων

Η κατεύθυνση ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ απευθύνεται σε πτυχιούχους των τμημάτων επιστημών υγείας και άλλων συναφών τμημάτων τόσο των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας όσο και της αλλοδαπής, σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία και στην έρευνα.

Η κατεύθυνση ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ παρέχει υψηλού επιπέδου σύγχρονη γνώση με γνώμονα τόσο την εξειδίκευση των αποφοίτων της όσο και τη συμβολή τους στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.

Στόχος της κατεύθυνσης είναι η μεταφορά σύγχρονης βασικής γνώσης μέσω υψηλού επιπέδου θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης στη βιοτεχνολογία. Στοχεύει, στη δημιουργία επιστημονικού δυναμικού με σύγχρονες καινοτόμες γνώσεις στην ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρμογών. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα σπουδών εμβαθύνει στις σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες της μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων, στρατηγικών και μεθοδολογιών και αφορούν στον άνθρωπο, στην υγεία, στη γεωργία, στο περιβάλλον και στη βιομηχανία. Στοχεύει στην εξοικείωση με το περιβάλλον, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που καθορίζουν την παραγωγή, την αξιοποίηση και την ιχνηλάτηση βιοτεχνολογικών προϊόντων και τροφίμων και στην εμβάθυνση σε νέες στρατηγικές και μεθοδολογίες που εξασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών, υψηλής προστιθέμενης αξίας ποιοτικών προϊόντων, τροφών και τροφίμων.